صفحه شخصی امیرحسین ستوده بیدختی   
 
نام و نام خانوادگی: امیرحسین ستوده بیدختی
استان: تهران - شهرستان: تهران
رشته: کارشناسی ارشد عمران
شغل:  https://www.researchgate.net/profile/Amir_Sotoodeh_Beydokhti
تاریخ عضویت:  1394/07/05
 روزنوشت ها    
 

 چرا مدیران باید به وفادارىِ کارکنان خود توجه کنند؟ بخش عمومی

13

کارکنانِ وفادار، سرمایه‌اى عظیم براى یک شرکتِ قوى هستند. بسیارى از بنگاه‌ها مى‌پندارند که کارکنان فقط به این دلیل که حقوقى منظم دریافت مى‌کنند، به‌صورت خودکار وفادارند. حقیقت این است که وفادارى، فروشى نیست؛ بلکه باید از طریق نحوه‌ی برخورد با کارکنان به دست آید ... ادامه»

دوشنبه 10 تیر 1398 ساعت 07:45 ، نظر بدهید

 ضرورت توجه به زیان‌های کیسه‌های پلاستیکی بخش محیط زیست

11

ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن ارزش ﻣﺎدی ﮐﯿﺴﻪﻫﺎی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ آنﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴت ﺑﺴﯿﺎر ﻫﺰﯾﻨﻪﺑﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮابر آمار وبﺳﺎﯾﺖ «ﺟﻬﺎن ﺑﺪون ﮐﯿﺴﻪ‌ی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ»، در ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ ﯾﮏﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﯿﺴﻪ‌ی ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ در ﺟﻬﺎن ﻣﺼﺮف می‌شود که میانگین زمان اﺳﺘﻔﺎده از هر یک از آنﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ ۲۵ دﻗﯿﻘﻪ است ...... ادامه»

دوشنبه 16 مهر 1397 ساعت 16:56 ، نظر بدهید

 مروری بر نرم‌افزارهای ابری و کاربرد آن‌ها در مدل‌سازی اطلاعات ساختمان بخش عمران

6

محاسبات ابری یک فن‌آوری نوین است که در سال‌های اخیر به‌طور گسترده مورد مطالعه واقع شده است. محاسبات ابری فواید زیادی را در جهان فن‌آوری اطلاعات و در شبکه‌ی اینترنت ایجاد کرده است ... ادامه»

سه شنبه 14 آذر 1396 ساعت 18:59 ، نظر بدهید

 اشتغال و سرمایه گذاری بخش عمومی

7

اﯾﻦ ﮔﺰاره ﮐﻪ «ﺑﺮاى اﯾﺠﺎد اﺷــﺘﻐﺎل ﺑﺎﯾﺪ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔــﺬارى ﮐﺮد»، ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺑﺎ ﻓﻠﺴــﻔﻪ‌ی ﮐﺎرى ﻣﻦ ﺟﻮر درﻧﻤﻰ‌آﻣﺪ، و ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺑﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎﻫﺎ ﻣﺸــﮑﻞ دارم. اﻣﯿﺪوارم از زاوﯾﻪ‌اى دﯾﮕﺮ، ﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن را ﺑﻪ راﺑﻄﻪ‌ی میان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬارى و اﺷﺘﻐﺎل ﺟﻠﺐ ﮐﻨﻢ. اﺑﺘﺪا ﻣﺎﯾﻠﻢ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺳــﺮﻣﺎﯾﻪ‌ﮔﺬارى... ادامه»

سه شنبه 11 مهر 1396 ساعت 12:15 ، نظر بدهید

 مسیر بحرانی بخش دانش و فن‌آوری

8

کلاً دو روش برای بحرانی به حساب آوردنِ فعالیت‌ها و در نتیجه تعیین «مسیر بحرانی»، یعنی مجموعه‌ی فعالیت‌های بحرانی که از قدیم علاقه داشتیم در یک مسیر باشند وجود دارد: بر اساس حداکثر شناوری کل فعالیت‌ها؛ و بر اساس قرار گرفتن روی طولانی‌ترین مسیر ... ادامه»

چهارشنبه 8 شهریور 1396 ساعت 12:54 ، نظر بدهید

96/01/27 نرم‌افزارهای متداول در مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) بخش عمران

96/01/23 تاریخچه‌ی برگزاری کنفرانس‌های مدیریت ساخت و پروژه بخش عمران

96/01/19 برترین وبگاه‌های مدیریت پروژه و مدیریت ساخت سال ۹۵ بخش عمران

95/11/17 گرفتن مدرک PMP بخش عمران

95/10/26 فمیلی‌های نرم‌افزار رویت (Revit families) بخش معماری

1
2
3
4
5
6
7
8